Privacy Policy

H. ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT NV, met maatschappelijke zetel te Transportlaan 4, 3600 Genk, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, KBO nummer 0401.296.720, evenals haar gelieerde vennootschappen, hierna gezamenlijk ‘H.Essers’ genoemd, draagt het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens hoog in het vaandel.

In deze verklaring wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en dat er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.

H.Essers volgt bovendien de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

H.Essers verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel verwerkt.

Hieronder vindt u een meer concrete uitleg over de doelen die wij nastreven:

 • Uitvoeren van de activiteiten rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden met logistieke dienstverlening;
 • Recrutering en selectie;
 • H.R.-beleid en administratie;
 • In het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens:
 • Wanneer wij uw toestemming verkregen hebben;
 • In het kader van de uitvoering van een contract of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • Om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen te kunnen voldoen.

Deze verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen dan wel voor het gerechtvaardigd economisch belang van H.Essers.

Om de direct marketing gericht en adequaat te kunnen uitvoeren, maakt H.Essers gebruik van profilering. Op deze manier zal H.Essers haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

De persoonsgegevens zullen niet het voorwerp uitmaken van doorgiften.

De betreffende persoonsgegevens zullen door H.Essers worden opgeslagen en bewaard gedurende maximaal tien jaar na het uitvoeren van de laatste opdracht of het afhandelen van de laatste bestelling dan wel gedurende de wettelijk toepasselijke bewaartermijn.

Bovendien heeft u het recht om:

 • H.Essers te verzoeken om inzage in deze persoonsgegevens;
 • H.Essers te verzoeken deze persoonsgegevens recht te zetten of te wissen;
 • H.Essers te verzoeken om een beperkte verwerking van deze persoonsgegevens;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens, o.a. in het kader van direct marketing;
 • uw eerder gegeven toestemming inzake de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • De overdracht van uw persoonsgegevens in machine leesbare vorm te vragen;

Hiertoe kan u uw verzoek overmaken aan H.Essers via het privacyformulier.

H.Essers zal in elk geval binnen een maand reageren op uw verzoek.

Indien u van oordeel zou zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) kan u hierover een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

H.Essers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Verklaring te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Namens H.Essers,

Hilde Essers
Voorzitter Raad van Bestuur

Gert Bervoets
CEO